Truy cập nội dung luôn

Phòng Tài Nguyên - Môi Trường

- Tên Đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Định Hóa.

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên.

- Điện thoại, Fax: 02803.878.325.

I. Lãnh đạo.

 

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Đồng Văn Nghiên

Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1978

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3578.161

Email: dongnghien@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Trần Trường Thọ

Năm sinh: 1978

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02803.878.325

Email: tranthotnmt@gmail.com

 

II. Cán bộ, chuyên viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Nguyễn Hải Nam

Chuyên viên

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất.

Thẩm định bồi thường GPMB.

namtnmtdh@gmail.com

2

Mai Đình Luận

Chuyên viên

Công tác định giá đất; cải cách hành chính; cơ sở dữ liệu đất đai

Luandhnn @gmail.com

3

Hạc Thông Cung

Chuyên viên

Công tác quản lý môi trường, tài nguyên nước,khoáng sản;

Htcungdhtn @gmail.com

III. Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

2.2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã, thị trấn .

2.3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

2.4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, phường, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai huyện.

2.5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện thẩm định dự toán công tác bồi thường GPMB theo quy định của pháp luật.

2.6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

2.7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn.

2.8. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2.9. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

2.10. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường xã, thị trấn.

2.12. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.