Truy cập nội dung luôn

Phòng Tư Pháp

1. Tên Đơn vị:  Phòng Tư pháp huyện Định Hóa

2. Địa chỉ: thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

3. Điện thoại, Fax:     0208 3 878 041

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1.Chức năng:  Phòng Tư pháp  huyện Định Hóa là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.

4.2. Nhiệm vụ:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực tư pháp; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp.

-Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

- Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Phối hợp xây dựng nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì xây dựng; Thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định pháp luật.

- Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

- Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra văn bản của cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định;

- Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở: Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành; Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

- Về quản lý và đăng ký hộ tịch

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ chứng thực và quản lý nhà nước về chứng thực

- Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

5. Tổ chức bộ máy

5.1. Trưởng phòng:

 

Họ và tên: Ma Công Trình

Năm sinh: 05/8/1966

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 02083878041

Điện thoại di động: 0986321136

Email: trinhmc.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

5.3. Phân công nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Ma Công Trình

Trưởng phòng

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước tất cả các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Tư pháp

0986321136

trinhmc.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2

Ma Thị Nhung

Chuyên viên

Tham mưu trong các công tác:

- Quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

 - Theo dõi thi hành pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Quản lý nhà nước về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật;

- Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Tủ sách pháp luật;

- Hòa giải ở cơ sở;

- Trợ giúp pháp lý.

 

0982617456

nhungmt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

3

Hoàng Văn Quỳnh

Chuyên viên

Tham mưu trong các công tác:

- Quản lý nhà nước về công tác Chứng thực;

- Quản lý và đăng ký hộ tịch;

- Nuôi con nuôi;

- Bồi thường Nhà nước;

- Công tác tư pháp khác.

0968968323

Quynhhv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn