Truy cập nội dung luôn

Thanh tra huyện

1. Tên Đơn vị: Thanh tra huyện Định Hóa.

2. Địa chỉ:Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

3.Điện thoại, Fax:     …………………

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânhuyện Định Hóa, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác của Chủ tịch UBND huyện giao.

Thanh tra huyện có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn nghiệp vụ của thanh tra tỉnh.

4.2. Nhiệm vụ:

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch thanh tra hằng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

* Về thanh tra:

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, của thanh tra cấp trên khi được phân công đôn đốc và theo rõi.

* Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện; Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khi được giao; Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

* Về phòng, chống tham nhũng:

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Tổ chức công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng; Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện; Phối hợp với cơ quan Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh; Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

5. Tổ chức bộ máy:

Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra và không quá 02 Phó Chánh Thanh tra.

- Chánh Thanh tra huyện là người đứng đầu cơ quan Thanh tra huyện, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra huyện.

- Phó Chánh Thanh tra huyện (Hiện nay chưa được bổ nhiệm) là người giúp Chánh Thanh tra huyện và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Biên chế công chức của Thanh tra huyện được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Năm 2021, Thanh tra huyện được Ủy ban nhân dân huyện giao 03 biên chế.

5.2. Phó Chánh Thanh tra:(Chưa được bổ nhiệm).

5.3. Thanh tra viên: Gồm 02 Thanh tra viên.

5.4. Phân công nhiệm vụ:

5.1. Chánh Thanh tra:

Họ và tên: Thái KimiTrung

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Kế toán doanh nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0889.138.797

Email: Trungtk.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Thái Kimi Trung

Chánh Thanh tra

Phụ trách chung, chỉ đạo, quản lý và điều hành công việc của Thanh tra huyện và giải quyết công việc theo thẩm quyền theo quy định của Luật Thanh tra.

0889.138.797

trungtk.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2

Sỹ Thị Chiến

Thanh tra viên

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện giao; Tham mưu thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra; Tham gia Đoàn thanh tra kinh tế - xã hội theo sự phân công của Người ra quyết định thanh tra; Tham mưu thực hiện báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

0916.153.166

chienst.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

3

Nguyễn Phúc Hoàn

Thanh tra viên

Tham gia Đoàn thanh tra kinh tế - xã hội theo sự phân công của Người ra quyết định thanh tra;Tham mưu cho lãnh đạo về công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện giao.

0392.658.050

hoannp.dinhhoa@thainguyen.gov.vn