Truy cập nội dung luôn

HUYỆN ỦY

Tên cơ quan: Huyện ủy Định Hóa

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Lập - Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư:  0208.3.878.352

Fax:  0208.3.878.383; 0208.3.878.352.

Email:

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. BÍ THƯ HUYỆN ỦY - Đ/C NGUYỄN NGỌC TUÂN

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuân

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế phát triển và Kinh tế quốc tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động: 

Số điện thoại cơ quan: 0208.3.878.133

Email: tuannn.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

2. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY - Đ/C ĐÀM TIẾN NIÊN

Họ và tên: Đàm Tiến Niên

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động: 

Số điện thoại cơ quan: 0208.3.505 618

Email: pbttt.dho@thainguyen.dcs.vn

 

3. PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN - Đ/C NGUYỄN MINH TÚ

Họ và tên: Nguyễn Minh Tú

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quả lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động: 

Số điện thoại cơ quan: 02083.878.458

Email: tunm.dinhhoa@thainguyen.gov.vn