Truy cập nội dung luôn

Đánh giá tiến độ phê duyệt giá đất, quyết toán các dự án khu dân cư, đô thị

04-08-2022 19:38

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định giá đất đã nghe đại diện lãnh đạo TP. Phổ Yên báo cáo các nội dung đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư của 08 dự án và tiến độ thu ngân sách trên địa bàn Thành phố; đồng thời nghe báo cáo giải trình của các ngành liên quan đối với từng nội dung mà địa phương đã đề xuất. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tiến độ rà soát, xác định lại giá đất đối với 42 dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định phương án giá đất; tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán đối với 36 dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, trên cơ sở báo cáo, giải trình và cam kết về tiến độ thực hiện đối với từng dự án, nội dung được đề cập tại cuộc họp;, chủ động, linh hoạt, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan; tập trung tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn