Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 02/5 đến ngày 08/5/2022

08-05-2022 15:54

 

1. Ngày 03/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc nâng cao công tác quản lý, sử dung mặt nước các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát công tác quản lý, khai thác sử dụng mặt nước các hồ chứa trên địa bàn; chịu trách nhiệm đối với các hoạt động sử dụng mặt nước các hồ chứa theo quy định và phân cấp quản lý; tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện hoạt động trên các hồ chứa để đảm bảo an toàn và tránh xảy ra các vụ tai nạn, đuối nước.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước được giao quản lý; trong đó, tăng cường công tác quản lý hành lang bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm (nếu có), đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động trong phạm vi đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh…

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý, khai thác bảo vệ các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác các công trình và việc sử dụng mặt nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2022. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên kiểm tra, rà soát ngay việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác các công trình và việc sử dụng mặt nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/5/2022).

Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về sử dụng mặt nước và phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm (nếu có).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trong việc quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hồ chứa nước thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định./.

2. Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1860/UBND-TH về việc tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại công văn trên, UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc xây dựng các phương án phục hồi sản xuất, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác, tăng cường nguồn lực, trí lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả. Phát huy khí chất và truyền thống “Tâm - Tài - Trí - Tín” của đội ngũ doanh nhân, tranh thủ cơ hội vàng tái cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất - kinh doanh góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các khó khăn, vướng mắc, rào cản trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật “cần kịp thời” thông tin, báo cáo về UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để được tiếp thu, xem xét, thống nhất giải quyết.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số; tập trung rà soát nhiệm vụ, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, hiệu quả về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy định cho phù hợp, tránh chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc, bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai; đa dạng các hình thức tuyên truyền, phố biến pháp luật theo hướng chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Đồng thời, tăng cường đối thoại, gặp gỡ động viên, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, tạo đà cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

3. Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1861/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư dự án và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có giải pháp cụ thể khắc phục các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong giải ngân vốn. Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình các dự án, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân thì kiểm điểm tập thể, cá nhân người đứng đầu chủ đầu tư và liên quan.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán đối với khối lượng của dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân cao, còn thiếu vốn; kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

4. Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1837/UBND-KGVX về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.

Thực hiện Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ...) kể từ ngày 04/5/2022.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, đánh giá tình hình và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên; duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

5. Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1857/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, tổng hợp, báo cáo về tình hình triển khai hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

Kim Oanh (Tổng hợp)
thainguyen.gov.vn