Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022

22-05-2022 18:09

 

1. Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2031/UBND-CNNXD về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tháng hành động vì môi trường năm 2022 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022.

Văn bản số 2472/BTNMT-TTTT cho biết, Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất" (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường như sau:

1. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01).

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

3. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.

4. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó:

- Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

- Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường.

5. Tăng cường phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả. Ưu tiên vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang tin điện tử, mạng xã hội, fanpage...

6. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2087/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Theo Công văn, để tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở Y tế: - Tăng cường giám sát, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đề ra; hoàn thành tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng theo đúng quy định.

- Chỉ đạo triển khai tập huấn, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên: - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra; thông báo và sắp xếp lịch tiêm cụ thể đối với từng doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính liên tục, kịp thời và không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh khi thực hiện tiêm chủng.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp bố trí cho người lao động đã đủ thời gian và điều kiện tiêm chủng được đi tiêm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; không bỏ sót đối tượng tiêm chủng, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

UBND các huyện, thành phố: - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt đối với các đối tượng đã đủ điều kiện tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường công tác tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho toàn thể Nhân dân trên địa bàn, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

- Chỉ đạo các Tổ công tác Đề án 06 cấp xã khẩn trương hoàn thành việc làm sạch số liệu tiêm chủng trước ngày 01/6/2022.

3. Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2103/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/5/2022 (có bản phô tô gửi kèm); Tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện

4. Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2112/UBND-KT về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1033/UBND-KT ngày 17/3/2022 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp nhận có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND tỉnh) để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

5. Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2102/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu cảu Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2553/BTNMT-TNN ngày 13/5/2022; tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND xem xét, chỉ đạo trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Công văn số 2553/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

- Tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ giếng thực hiện xử lý, trám lấp các loại giếng khoan không sử dụng trên địa bàn theo quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT. Trong đó, tập trung rà soát các giếng khoan thuộc các dự án nghiên cứu, điều tra, đánh giá nước dưới đất, dự án nghiên cứu, điều tra, tìm kiếm, thăm dò địa chất và khoáng sản, khảo sát địa chất công trình đã thực hiện xong trên địa bàn tỉnh mà không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục đích khác hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng, đồng thời, yêu cầu các chủ giếng (chủ dự án) thực hiện việc xử lý, trám lấp theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (đến cấp xã, phường, thị trấn) các hoạt động khoan, đào, nhất là đối với hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ theo quy định của Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT nhằm sớm phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố sụt, lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất gây ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn