Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên xếp thứ 02 vùng trung du và miền núi phía Bắc về tổng điều tra kinh tế năm 2021

11-01-2022 18:51

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là Tổng điều tra) được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của Tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương… Cuộc Tổng điều tra lần này có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra; sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính của một số bộ, ngành, nhờ đó đã tiết kiệm được khoảng một nửa kinh phí (khoảng hơn 600 tỷ đồng) so với cách điều tra truyền thống…

Tính đến ngày 03/1/2022, Tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin giai đoạn 1 của 888.039/896.746 doanh nghiệp (đạt 99%); 50.694/50.801 đơn vị sự nghiệp khối địa phương (đạt 99,8%); 6.437/6.534 đơn vị hiệp hội khối địa phương (đạt 98,5%); 1.840/1913 đơn vị sự nghiệp khối Trung ương (bao gồm các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng - đạt 96,2%). Trong giai đoạn 2, công tác thu thập thông tin đã hoàn thành vào ngày 30/11/2021: Có 4,97 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được thu thập thông tin (đạt 96,6%); số còn lại (175 nghìn cơ sở) đã ngừng hoạt động nên không thu thập được thông tin; 46,8/47 nghìn cơ sở tôn giáo tín ngưỡng hoàn thành thu thập thông tin (đạt 99,5%), số còn lại không thu thập được do không còn hoạt động.

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được triển khai thu thập thông tin từ ngày 1/3 đến 30/4/2021, nhằm thu thập thông tin về các cơ sở hành chính, tổ chức chính trị - xã hội trên phạm vi cả nước. Kết quả đã hoàn thành thu thập thông tin của 32.308 cơ sở (đạt 99,99%), duy nhất 01 đơn vị không phối hợp cung cấp thông tin.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, kết quả tổng điều tra kinh tế được Tổng cục Thống kê đánh giá cao, với tỷ lệ đạt 98,07%, xếp thứ 02 vùng trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố. Theo đó, toàn tỉnh có trên 74,3 nghìn cơ sở kinh tế, sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tôn giáo đang hoạt động với trên 328,5 nghìn lao động. Trong đó đơn vị kinh tế là hơn 72,7 nghìn cơ sở (chiếm 97,7%); đơn vị sự nghiệp, hiệp hội là hơn 1000 cơ sở, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng là 620 cơ sở. Đối với kết quả điều tra cơ sở hành chính, giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện đã nghiệm thu và phê duyệt hoàn thiện 468/468 phiếu của các cơ sở hành chính trên địa bà tỉnh, việc phê duyệt phiếu đảm bảo khách quan, đầy đủ hồ sơ đối chiếu, kiểm chứng…

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn