Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022.

19-01-2022 16:02

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể các cấp và các địa phương; sự lãnh đạo thường xuyên của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Ủy ban dân tộc (UBDT), sự giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Năm 2021, UBDT đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác dân tộc. UBDT được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 chương trình, đề án, chính sách dân tộc... Bên cạnh đó, Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND các tỉnh trong việc thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

Năm 2022, UBDT tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tiếp tục được các cấp, ngành tỉnh Thái Nguyên quan tâm thực hiện có hiệu quả, nhất là vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, tết truyền thống của một số đồng bào DTTS. Các chương trình, chính sách đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi DTTS và miền núi đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng; hệ thống chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ... Cùng với đó, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, vùng cao của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá: Những kết quả về công tác dân tộc là những đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào DTTS tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc…

Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn