Truy cập nội dung luôn

Công khai kế hoạch vốn đợt 5 năm 2020

01-08-2020 20:49

<iframe height="700" src="https://cms.thainguyen.vn/documents/241342/6173996/31-7-2020-cong+khai+KHV+dot+5+nam+2020.pdf/bf86fe0c-5f47-4b0a-8c24-bea45651e5be" width="100%"></iframe>