Truy cập nội dung luôn

Công khai kế hoạch vốn đợt 6 năm 2020

29-09-2020 20:51

<iframe height="700" src="https://cms.thainguyen.vn/documents/241342/6173996/25-9-2020-cong+khai+KHV+dot+6+nam+2020.pdf/3a539032-399c-4873-b48f-a6585e11c8e8" width="100%"></iframe>