Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Dịch vụ Nông ngiệp

1. Tên Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

2. Địa chỉ: Bãi Á 1, Thị trấn Chợ chu, huyện Định Hóa,

3. Điện thoại, Fax: 02083.778.568

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1.Chức năng:

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về thực thi nhiệm vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Khuyến nông, Chăn nuôi thú y, Trồng trọt và BVTV.

- Tham mưu giúp UBND huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ KHKT nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, các chương trình công tác khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ về chăn nuôi thú y, thủy sản, trồng trọt, BVTV, khuyến nông và tư vấn dịch vụ nông nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

4.2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp công về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện: Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về chăn nuôi thú y, trồng trọt và BVTV,… khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân. Thực hiện công tác điều tra dự tính, dự báo về mức độ gây hại của sâu bệnh hại trên cây trồng. Thực hiện công tác tiêm phòng định kỳ, bổ sung cho đàn vật nuôi, công tác khử trùng tiêu độc đảmbảo vệ sinh môi trường chăn nuôi. Chuyển giao và tư vấn dịch vụ, cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp cho nông dân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

5. Tổ chức bộ máy:

- Cơ cấu tổ chức: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp, hiện nay có 36 biên chế trong đó có 01 Giám đốc, 03 phó giám đốc, 26 viên chức, 06 viên chức thực hiện nhiệm vụ biệt phái tại một số phòng ban của UBND huyện.

- Trung tâm có các tổ chuyên môn gồm:

+ Tổ Khuyến nông;

+ Tổ Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản;

+ Tổ Dịch vụ - Hành chính tổng hợp.

5.1. Giám đốc:

Họ và tên: Phùng Đức Tuân

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02083.778.568

Điện thoại di động: 0977420498

Email: phungtuancn@gmail.com

5.2. Phó Giám đốc:

Họ và tên: Đào Phương Tuấn

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02083.778.568

Điện thoại di động: 0333629585

Email: daophuongtuan@gmail.com

5.3.Phó Giám đốc:

Họ và tên: Triệu Xuân Việt

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02083.778.568

Điện thoại di động: 0368035530

Email: trieuxuanviet79@gmail.com

 

             5.4.Phó Giám đốc:

 Họ và tên: Đinh Thúy Hảo

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02083.778.568

Điện thoại di động: 0974497284

Email: haohaodh88@gmail.com

 

5.3. Phân công nhiệm vụ:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Phùng Đức Tuân

Giám đốc

Quản lý điều hành chung, quản lý, kiểm tra hoạt động của toàn thể viên chức trong đơn vị

0977420498

phungtuancn

@gmail.com

2

Đào Phương Tuấn

Phó GĐ

Phó giám đốc, phụ trách Tổ Khuyến nông

0333629585

daophuongtuan

@gmail.com

3

Triệu Xuân Việt

 

 

Phó GĐ

Phó giám đốc, Phụ trách Tổ Kỹ thuật nông lâm nghiệp, phụ trách mảng chăn nuôi thú y, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

0368035530

trieuxuanviet79

@gmail.com

4

Đinh Thúy Hảo

 

Phó GĐ

Phó giám đốc, Phụ trách Tổ Dịch vụ - Hành chính tổng hợp

0974497284

 

haohaodh88

@gmail.com

5

Trần Thị Phương Thảo

Viên chức

Kế toán

0888944289

tranphuongthaopt

@gmail.com

6

Hoàng Văn Thảo

Viên chức

Phụ trách mảng Trồng trọt, BVTV

0976052877

 

7

Lưu Viết Toại

Viên chức

Phụ trách mảng kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản

0972871940

luuviettoaikn

@gmail.com

8

Hà Thị Nga

Viên chức

Phụ trách mảng dịch vụ, hành chính tổng hợp

0915465465

ngadhkn

@gmail.com

9

Bàn Thị Thơm

Viên chức

Phụ trách mảng hành chính, tổng hợp

0389987517

thom.kndh

@gmail.com

10

Ma Thế Cầu

Viên chức

Phụ trách mảng kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

0988634133

thecaukhdh

@gmail.com

11

Hà Thị Thoa

Viên chức

Phụ trách mảng dịch vụ, hành chính tổng hợp

0961943111

hathithoa.tn

@gmail.com

12

Nguyễn Thiện Đức

Viên chức

Phụ trách mảng dịch vụ, hành chính tổng hợp

0888743057

nguyenthienduc93tn@gmail.com

13

Phùng Trung Hải

Viên chức

Phụ trách mảng Trồng trọt, BVTV

0973805870

phungtrunghaiatk

@gmail.com

14

Hoàng Thị Thu Sương

Viên chức

Phụ trách mảng Trồng trọt, BVTV

0357543173

suong95dhtn

@gmail.com

15

Hoàng Thị Thanh Tâm

Viên chức

Hiện nay biệt phái tại phòng NN và PTNT

0981014377

tamhoangkn

@gmail.com

16

Ma Thanh Liêm

Viên chức

Hiện nay biệt phái tại phòng NN và PTNT

0974157881

mathanhliem

@gmail.com

17

Bùi Tú Tài

Viên chức

Hiện nay biệt phái tại phòng NN và PTNT

0974988911

taikndh@gmail.com

18

Hạc Thông Lanh

Viên chức

Hiện nay biệt phái tại phòng NN và PTNT

0967889484

hacthonglanh

@gmail.com

19

Nguyễn Đình Vũ Sơn

Viên chức

Hiện nay biệt phái tại Ban Bồi thường GPMB

0394040545

nguyendinhvuson

@gmail.com

20

Hoàng Thị Thu Trang

Viên chức

Hiện nay biệt phái tại phòng TN & MT

0986829315

thutrang40tn

@gmail.com

21

Hà Quang Giầu

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Bình Thành

0985123346

giaukndh

@gmail.com

22

Hoàng Thị Minh Hạnh

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Bình Yên

0982298878

hanhkndh

@gmail.com

23

Trương Thị Ngọc Mai

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Kim Phượng

0967112223

ngocmai38ty

@gmail.com

24

Tống Thị Hải Yến

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Tân Dương, Phượng Tiến

0976903390

tonghaiyen

@gmail.com

25

Trần Thanh Thủy

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Bộc Nhiêu, Phú Tiến

0386688048

tranthanhthuytstn

@gmail.com

26

Nguyễn Thị Hoa

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Trung Lương

0984021696

nguyenthihoantm

@gmail.com

27

Lý Thị Lập

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Linh Thông

0329340129

lylapdh@gmail.com

28

Nguyễn Thị Hải Anh

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Quy Kỳ

0917559167

haianhatk

@gmail.com

29

Ma Thị Thư

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Phú Đình

0974962297

thukhuyennong

@gmail.com

30

Triệu Thị Vỵ

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Bảo Cường, Trung Hội

0984703218

trieuvy.39akn

@gmail.com

31

Phạm Việt Hường

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Phúc Chu, Bảo Linh

0977851025

phamviethuong

@gmail.com

32

Nguyễn Thu Xoan

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Sơn Phú

0979542469

thuxoan.90.dh

@gmail.com

33

Trần Thị Hiền

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Tân Thịnh, Lam vỹ

0975821526

hien6690

@gmail.com

34

Lương Thị Sâm

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Đồng Thịnh

0978893735

lkchi.tytn

@gmail.com

35

Ma Thị Thùy

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Định Biên, Thanh Định

0973863216

thuy.maithanhthuy

@gmail.com

36

Nguyễn Thái Hà

Viên chức

Phụ trách công tác khuyến nông xã Điềm Mặc

0973494136

hakndh@gmail.com