Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Định Hóa

  • Tên đơn vị: Trung tâm chính trị

  • Tổ dân phố Trung Tâm - TT Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

  • Điện Thoại, fax: 0208.3878.416

I. Lãnh đạo

1. Giám đốc 
Họ và tên: Trần Doãn Khánh
Năm sinh: 23/02/1964
Chức vụ: UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email: trandoankhanhtv@gmail.com

2. Phó Giám đốc
Họ và tên: Mông Đình Hoàng
Năm sinh: 08/02/1972
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ huyện - Phó giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email: huyhoangtt@gmail.com

3. Phó giám đốc
Họ và tên: Lưu Thị Nguyệt
Năm sinh: 20/12/1979
Chức vụ: Phó giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email: luuly79@gmail.com

 

II. Phân công nhiệm vụ:

 TT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Nhiệm vụ

 1

Trần Doãn khánh

Giám đốc

Điều hành chung

 2

Mông Đình Hoàng

Phó Giám đốc

Thường Trực phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng LLCT

 3

Lưu Thị Nguyệt

Phó Giám đốc

Phụ Trách công tác giáo vụ

 4

Lý Thị Thanh Hương

Chuyên viên

Giảng viên chuyên trách; Công tác giáo vụ

 5

Mã Thị Hiện

Chuyên viên

Kế toán

6

Mông Thị Khuyên

Chuyên viên

Hành chính quản trị; Thư viện

 

III. Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng:
- Trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.
- Trung tâm chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy.
2. Nhiệm vụ:
- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.
- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.
- Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.
- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
- Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp ủy cấp huyện.