Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

-  Tên Đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Định Hóa

-  Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

-  Điện thoại: 02803.678.689.

I. Lãnh đạo

1. Giám đốc

Họ và tên: Ngô Nguyên Lạc

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02803.678.689

Email: ngonguyenlac@gmail.com

II. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

 1.  

Ngô Nguyên Lạc

Giám đốc

Chịu trách nhiệm về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của Trung tâm

ngonguyenlac@gmail.com

 1.  

Triệu Đình Lợi

Viên chức

Văn hóa, văn nghệ

trieudinhloi@gmail.com

 1.  

Nguyễn Văn Thụy

Viên chức

Hành chính, tổng hợp

thuyvhdh@gmai.com

 1.  

Đào Thị Liễu

Viên chức

Văn hóa, văn nghệ, thư viện

daolieu68@gmail.com

 1.  

Mai Quang Pháp

HĐ 68/NĐ-CP

Tuyên truyền lưu động

phappvhdh@gmail.com

 1.  

Ma Thị Hường

HĐLĐ

Thể dục - TT

huongvhtt.74@gmail.com

 1.  

Nguyễn Thị Quỳnh

HĐLĐ

Hành chính, kế toán.

hoasen1984@gmail.com

 1.  

Mai Ngọc Quyền

HĐLĐ

Văn hóa, văn nghệ, thủ quỹ

quyenttvhtt82@gmail.com

 1.  

Lê Huyền Trang

HĐLĐ

Văn hóa, văn nghệ.

lehuyentrang.k56ls@gmail.com

 1.  

Dương Văn Cương

HĐLĐ

Tổng hợp, văn thư lưu trữ

kuonghis55@gmail.com

 1.  

Ma Thị Sâm

HĐLĐ

Văn hóa, văn nghệ.

haisam279@gmail.com

 1.  

Tống  Thị Phương            

HĐLĐ

Tuyên truyền lưu động.

tongphuong28@gmail.com

 1.  

Ma Duy Nam

HĐLĐ

Thể dục – TT.

duynam89tn@gmail.com

III.  Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch các xã, thị trấn.

- Tổ chức cung ứng, dịch vụ công đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí,  nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND huyện Định Hóa để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu thể dục thể thao.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao bổ sung cho đội tuyển của huyện và của tỉnh;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu cả nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất tổ chức sự nghiệp;

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.