Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Trung Lương, Định Hóa

18/11/2021

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Trung Lương, Định Hóa