Truy cập nội dung luôn

Tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các xã, thị trấn

18/05/2022

Tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các xã, thị trấn