Truy cập nội dung luôn

Thường trực HĐND huyện giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX

06/05/2022

Thường trực HĐND huyện giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX