Truy cập nội dung luôn

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Tên đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Định Hóa.

- Địa chỉ: Phố Tân Lập - Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02803.878135.

I. Lãnh đạo.

1. Chủ nhiệm UBKT
Họ và tên: Chu Thị Thúy Hà
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Điện thoại cơ quan: 02803.778.080
Gmail: tutckh@gmail.com

 

 

2. Phó Chủ nhiệm UBKT
Họ và tên: Trần Thị Hồng Thúy
Năm sinh: 04/01/1976
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.
Trình độ chuyên môn: Đại học.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Điện thoại cơ quan: 02803.878.135
Điện thoại di động: 0977.906.210
Gmail: hongthuyhu@gmail.com

 

3. Phó Chủ nhiệm UBKT
Họ và tên: Phùng Đức Hiếu
Năm sinh: 
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.
Trình độ chuyên môn: Đại học.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Điện thoại cơ quan: 02803.878.135

Gmail: @gmail.com

 

II. Phân công nhiệm vụ:

 TT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 NHIỆM VỤ

 GMAIL

 1

 Chu Thị Thúy Hà

UV BTV - CN UBKT Huyện ủy

 - Chịu trách nhiệm trước BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Huyện ủy về các mặt hoạt động của UBKT Huyện ủy và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

 - Chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung, chương trình công tác của UBKT và Cơ quan UBKT Huyện ủy.

 chuhadinhhoa@gmail.com

 2

Trần Thị Hồng Thúy

UV BCH - Phó CN TT UBKT Huyện ủy

 - Giúp Chủ nhiệm UBKT giải quyết các công việc thường xuyên của UBKT Huyện ủy.

 - Thay mặt Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy giải quyết các công việc hoặc chủ trì các hội nghị của UBKT khi được chủ nhiệm UBKT ủy quyền hoặc đi vắng.

hongthuyhu@gmail.com

 3

 Phùng Đức Hiếu

 Phó CN UBKT

 - Thực hiện nhiệm vụ do UBKT và Chủ nhiệm UBKT giao, chịu trách nhiệm trước UBKT và Chủ nhiệm UBKT về các công việc, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

 

 4

 Ngô Hoàng

 Chuyên viên

 Đang đi học

 ngohoang80@gmail.com

 5

Lể Quang Thái

 Chuyên viên

 - Thực hiện nhiệm vụ được phân công của Cơ quan UBKT Huyện ủy.

 - Phụ trách địa bàn, giám sát thường xuyên tại các đơn vị được phân công theo thông báo của TT Huyện ủy.

 - Phụ trách công tác Văn phòng cơ quan.

 ngovien79@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- UBKT là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy Định Hóa trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng.

- Là cơ quan chuyên trách thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên.

2 Nhiệm vụ:

2.1 Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng trong Đảng bộ huyện. Xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy. Xây dựng các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, của cấp ủy huyện trình BTV Huyện ủy xem xét, quyết định. Xây dựng các báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, các báo cáo chuyên đề và công tác thi đua khen thưởng về công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ huyện. Tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

2.2. Quyết định những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT được quy định trong Điều lệ Đảng, các văn bản quy định của Trung ương, của Tỉnh, của ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy.

- Kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên kể cả Huyện ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn của cấp ủy viên và trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, kể cả Huyện ủy viên, cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về đạo đức, lối sống theo quy định của BCH Trung ương.

- Giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

- Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính Đảng cùng cấp. Khi cần thiết, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực huyện ủy thì kiểm tra tài chính các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

- Quyết định các hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và cơ quan liên quan giúp cấp ủy huyện tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp ủy huyện giao./.