Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết số 01/NQ-UBBC, ngày 20/4/2021 của Ủy ban bầu cử về công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo từng đơn vị bầu cử

22-04-2021 15:50