Truy cập nội dung luôn

Văn phòng Huyện ủy

- Tên đơn vị: Văn phòng Huyện ủy Định Hóa

- Địa chỉ: TDP Tân Lập - Thị  trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax: 02803.878.352

I. Lãnh đạo

1. Chánh Văn phòng Huyện ủy:
Họ và tên: Nguyễn Anh Tấn
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại di động: 
Số điện thoại cơ quan: 0208.3.878.445
Email: natan.dho@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy:
Họ và tên: Ma Thị Nhâm
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại di động: 0346.096.800
Số điện thoại cơ quan:
Email:  mtnham.dho@thainguyen.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy:
Họ và tên: Lý Thị Sinh
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0915 990 361
Email: sinh.dh83@gmail.com 

 

 

4. Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy:

 TT

 Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

 Email

1

Nguyễn Duy Bắc

CV

Cơ yếu

 

duybac213@gmail.com

2

Mai Thị Thanh Huyền

CV

Kế toán

 

maihuyenleanh@gmail.com

3

Dương Lệ Dung

CV

Văn Thư

 

saosao3010@gmail.com

4

Lê Xuân Long

CV

CNTT

0346140011

lexuanlong.tn@gmail.com

5

Hạc Thị Hồng Phượng

CV

Tổng hợp

 

hongphuongatk@gmail.com

6

Vi Văn Kinh

NV

Lái xe

   

7

Lương Văn Quảng

NV

Lái xe

   

 

II. Chức năng và nhiệm vụ
1. Chức năng:
- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và Thường trực Huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ.
- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Nghiên cứu, đề xuất:
- Chương trình công tác của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ.
- Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng huyện uỷ.
2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc huyện uỷ.
- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.
- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
2.3. Thẩm định, thẩm tra:
- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được thường trực, ban thường vụ huyện uỷ giao trước khi trình huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ.
2.4. Phối hợp:
- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của huyện uỷ.
- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ.
- Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của huyện uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời thường trực huyện uỷ, ban thường vụ.
- Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp ban thường vụ, thường trực huyện uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...
2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao:
- Là đầu mối giúp thường trực huyện uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ.
Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc huyện uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ huyện.
- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực huyện uỷ, ban thường vụ và huyện uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định.
Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.
Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.
- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến huyện uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực huyện uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.
- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với ban thường vụ, thường trực huyện uỷ.
- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của huyện uỷ và của văn phòng huyện uỷ; giúp thường trực huyện uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.
- Là chủ sở hữu tài sản của huyện uỷ theo sự uỷ quyền của ban thường vụ huyện uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ theo phân công, phân cấp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.